Taking too long? Close loading screen.

PARTENERI

DIZ este o cooperare regională multi-partenerială, reprezentativă pentru cele șase județe din Nord Estul României: universități, camere de comerț, clustere din sectoare prioritare, parteneri privați cu expertiză pe sectorul TIC, agenții de ocupare a forței de muncă, în conexiune cu parteneri și furnizori de servicii la nivel național, fiind parte din rețeaua internațională a Digital Innovation Hubs – active – pe platforma JRC, și în colaborare cu Enterprise Europe Network.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Strada Lt. Draghiescu, nr.9

610125, Piatra Neamț, Jud. Neamț, Romania

Telefon: +40 233 218071, fax: +40 233 218072

https://adrnordest.ro

Persoană de contact: Lidia Bețoaea, Șef Birou One-Stop-Shop

email: lidia.betoaea@adrnordest.ro, mobil: 074546646

 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,


Date de contact Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România 

Tel: 0232 20 1000 Fax: 0232. 20 1201 E-mail: contact@uaic.ro 

Web: www.uaic.ro 


Persoane de contact: Rector prof. univ. dr. Tudorel Toader Prof. asoc. Adrian Iftene 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi peste 700 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu peste 500 de universități din străinătate. 

Oferta educațională: Studii universitare de licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat cu următoarele specializări: Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Drept, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, Facultatea de Fizică, Facultatea de Geografie şi Geologie, Facultatea de Informatică, Facultatea de Istorie, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Teologie Romano – Catolică 

Structuri de cercetare: 

• Departamentul de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Științe – http://www.science.research.uaic.ro/ 

o Centrul de studii în ştiinţa mediului pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est CERNESIM o Centrul RAMTECH (Research Center on Advanced Materials and Technologies) o Centrul ARHEOINVEST o Grupul de cercetare BIOFIZICĂ MOLECULARĂ ŞI FIZICĂ MEDICALĂ, MODELE MATEMATICE ÎN BIOLOGIE o Grupul de cercetare BIOLOGIE CELULARĂ ŞI MOLECULARĂ 

 

Universitatea Medicină și Farmacie Gr.T.Popa Iași


Date de contact Str.Universității nr.16, 700115, Iași, România 

Tel: +40.232.301.603 / +40.232.267.801 / +40.232.267.623 Fax: +40.232.211.820 E-mail: rectorat@umfiasi.ro https://www.umfiasi.ro/ro Persoană de contact: prof. univ. dr.Viorel Scripacariu, rector prof.univ.dr Cipriana Ștefănescu

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi este o instituţie publică, de învăţământ medical superior de stat, cu personalitate juridică, cu caracter nonprofit, de interes public, apolitică. 

Universitatea are următoarele obiective: (1) formarea de specialişti cu pregătire superioară, performanţi în raport cu nivelul naţional şi internaţional; 

(2) actualizarea şi perfecţionarea continuă a pregătirii specialiştilor, prin diferite forme de învăţământ postuniversitar; 

(3) managementul calităţii serviciilor educaţionale de formare iniţială şi continuă oferite de universitate; (4) optimizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, pentru ridicarea nivelului calitativ, creşterea competitivităţii şi afirmării performanţelor şcolii medicale ieşene şi pentru îmbunătăţirea continuă a asistenţei medicale; 

(5) promovarea relaţiilor de cooperare internaţională, integrarea în sistemul european de învăţământ medical, prin realizarea standardelor de structură, calitate şi eficienţă; 

(6) promovarea deontologiei şi a bioeticii, apărarea valorilor democraţiei, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale individului în statul de drept; 

(7) asigurarea bazei materiale corespunzătoare tuturor acestor activităţi, precum şi a unor condiţii de muncă adecvate pentru toţi membrii comunităţii academice.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

programe de licență pe următoarele specializări: Domeniul Sănătate 

Medicină Medicină dentară Farmacie Asistență medicală generală Nutriție și dietetică Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare Tehnică dentară Cosmetică medicală și cosmetologie Asistență de profilaxie stomatologică Domeniul Științe inginerești aplicate 

Bioinginerie 

programe de masterat acreditate Domeniul Medicină 

Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă Bioingineria reabilitării Domeniul Medicină Dentară 

Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei Metode noninvazive de diagnostic şi tratament în medicina dentară (Terapii laser) Tehnici moderne în estetica şi reabilitarea tehnologică în situaţii particulare de edentaţie Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate 

Biotehnologii medicale si biomateriale avansate Bioinginerie clinică Inginerie biomedicală/Biomedical engineering 

Programe de doctorat 

Programe de rezidențiat 

CENTRE DE CERCETARE Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină Experimentală – CEMEX – http://www.cemex.umfiasi.ro/ Centrul Metodologic de Cercetare Medicală și Medicină bazată pe dovezi – https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si-platforme/Pagini/-Centrul-Metodologic-de-Cercetare- Medical%C4%83-%C8%99i-Medicin%C4%83-bazat%C4%83-pe-dovezi.aspx Unitatea de cercetare în patologia renală, cardiovasculară și geriatrică – https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si-platforme/Pagini/Unitatea-de-cercetare-%C3%AEn- patologia-renal%C4%83,-cardiovascular%C4%83-%C8%99i-geriatric%C4%83.aspx Centrul de Simulare şi Training în Chirurgie – https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si- platforme/Pagini/Centrul-de-Simulare-%C5%9Fi-Training-%C3%AEn-Chirurgie.aspx Centrul de formare și cercetare în inginerie tisulară și medicină regenerativă – https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si-platforme/Pagini/Centrul-de-formare-%C8%99i- cercetare-%C3%AEn-inginerie-tisular%C4%83-%C8%99i-medicin%C4%83-regenerativ%C4%83.aspx Platforma de Oncogenetică – https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si- platforme/Pagini/Platforma-de-Oncogenetic%C4%83.aspx Platforma Interdisciplinară de Medicină Moleculară – https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si- platforme/Pagini/-Platforma-Interdisciplinar%C4%83-de-Medicin%C4%83-Molecular%C4%83.aspx Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Dispozitive Medicale – https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si-platforme/Pagini/Centrul-de-Cercetare-Dezvoltare- pentru-Dispozitive-Medicale.aspx Centrul de Simulare DentSim și Robodent https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si- platforme/Pagini/-Centrul-de-Simulare-DentSim-%C8%99i-Robodent.aspx Centrul Regional de Diagnostic, Consiliere şi Monitorizare a Copiilor cu Obezitate (CRDCMCO) https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si-platforme/Pagini/Centrul-Regional-de-Diagnostic,- Consiliere-%C5%9Fi-Monitorizare-a-Copiilor-cu-Obezitate-(CRDCMCO).aspx Centrul de Cercetare Biomedicală și Fundația CHRONEX-RD https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si-platforme/Pagini/Centrul-de-Cercetare- Biomedical%C4%83-%C8%99i-Funda%C8%9Bia-CHRONEX-RD.aspx Centru de cercetare în Bioinginerie și Biotehnologii medicale https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si-platforme/Pagini/Centru-de-cercetare-%C3%AEn- Bioinginerie-%C8%99i-Biotehnologii-medicale.aspx Laborator de Biomateriale ceramice și metalice – https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si- platforme/Pagini/Laborator-de-Biomateriale-ceramice-%C8%99i-metalice.aspx Laboratorul de Cercetare și Educație în Fizică și Biofizică (P&B-EduResLab) – https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si-platforme/Pagini/-Laboratorul-de-Cercetare-%C8%99i- Educa%C8%9Bie-%C3%AEn-Fizic%C4%83-%C8%99i-Biofizic%C4%83-(P&B-EduResLab).aspx Unitatea de cercetare pentru Chimia medicamentului, Chimia alimentului și a mediului înconjurător – https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si-platforme/Pagini/Unitatea-de-cercetare-pentru-Chimia- medicamentului,-Chimia-alimentului-%C8%99i-a-mediului-%C3%AEnconjur%C4%83tor.aspx Unitate de cercetare în Științe Farmaceutice https://www.umfiasi.ro/ro/cercetare/Centre-si- platforme/Pagini/Unitate-de-cercetare-%C3%AEn-%C8%98tiin%C8%9Be-Farmaceutice.aspx

 

Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iași

Date de contact Rectorat Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 

Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron 65, Iași 700259 Tel:+40-232-278683 https://www.tuiasi.ro/ Persoane de contact: Rector prof. univ. dr. Dan Cascaval Prof. univ. dr. Iulian Ciocoiu

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Oferta educațională 

Studii universitare de licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat în cadrul următoarelor facultăți: 

• Arhitectură „G.M. Cantacuzino” 

• Automatică şi Calculatoare 

• Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” 

• Construcţii şi Instalaţii 

• Construcţii de Maşini şi Management Industrial 

• Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 

• Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 

• Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 

• Mecanică 

• Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

• Design Industrial și Managementul Afacerilor 

Structuri de cercetare: 

• Centrul de cercetare in arhitectură și urbanism- https://arh.tuiasi.ro/cercetare/centrul-de-cercetare-arhitectura-si- urbanism/  

• Centre de cercetare din cadrul Facultății de Automatică şi Calculatoare (https://ac.tuiasi.ro/cercetare/centre-de- cercetare/

o Ingineria Sistemelor și Tehnologia Informației o Echipamente și programe inteligente o Automatică și Informatică Tehnică o Tehnologii Cloud, aplicații Big Data și Internet of Things 

• Centrul de Cercetare și Transfer Tehnologic POLYTECH – http://polytech.tuiasi.ro/  

• Centre de cercetare din cadrul Facultatatii de Construcţii şi Instalaţii https://ci.tuiasi.ro/cercetare/centre-de-cercetare/  

o CCIC – Centrul de cercetare în inginerie civilă o Centrul multidisciplinar de inginerie structurală şi managementul riscului 

• Centre de cercetare din cadrul Facultatii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei https://etti.tuiasi.ro/cercetare/centre-de-cercetare/  

o CERFS – Centrul de cercetare în sisteme inteligente şi electronică aplicată 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ ”GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

o PRODATA – Centrul de cercetare pentru procesarea semnalelor şi comunicaţii o MODSIMNANO – Centrul de cercetare pentru modelare şi simulare în nanoelectronică 

• Centre de cercetare din cadrul Facultatii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată: 

o ENERG- https://ieeia.tuiasi.ro/cercetare/centre-de-cercetare/energ/ 

o Centrul de cercetare Metrologie, Sisteme de Măsurare şi Materiale Inovative – METROS – 

https://ieeia.tuiasi.ro/cercetare/centre-de-cercetare/metros/ 

o Centrul de cercetare sisteme de conversie a energiei şi controlul mişcării – https://ieeia.tuiasi.ro/cercetare/centre-de-cercetare/scecm/  

• Centre de cercetare Facultatea de Mecanică https://mec.tuiasi.ro/cercetare/centre-de-cercetare/  

o Centrul de cercetare Siguranţă Rutieră o Centrul de cercetare Inginerie Mecanică şi Mecatronică

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”

Date de contact Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România 

E-mail: rectorat@uaiasi.ro Web: www.uaiasi.ro Persoane de contact: Rector prof.univ.dr. Gerard Jităreanu, Prof.univ. dr. Gh. Săvuță 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agronomie, horticultură, biotehnologii agricole, inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari. Oferta academică se defineşte prin facultăţi acreditate, domenii de studiu cu impact profesional atât în România, cât şi în străinătate, calitate în educaţie, performanţă în cercetarea ştiinţifică, mobilităţi europene, cariere de succes, facilităţi şi condiţii de studiu ultramoderne. USAMV Iaşi oferă în cadrul celor patru facultăţi următoarele specializări: 

• Facultatea de Agricultură Specializări: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Ingineria şi managementul afacerilor agricole, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia consumatorului şi a mediului, Biologie; 

• Facultatea de Horticultură Specializări: Horticultură, Peisagistică, Ingineria mediului, Biotehnologii agricole; 

• Facultatea de Zootehnie 

Specializări: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare; 

• Facultatea de Medicină Veterinară Specializare: Medicina veterinară, Medicină veterinară (limba engleză). 

Structuri de cercetare: 

• Centrul de Cercetări Agronomice 

• Centrul de Cercetări Horticole 

• Centrul de Cercetări Zootehnice 

• Centrul de Cercetări Medicale Veterinare 

• Laboratorul de Oenologie Iaşi 

• Laboratorul de analize chimice pentru plante şi sol (AGROLAB) 

• Laboratorul de control al calităţii nutreţurilor 

• Laboratorul pentru expertizarea, certificarea şi controlul organismelor modificate genetic şi a produselor agro-alimentare obţinute (LECOM) 

• Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu 

• Laboratorul pentru controlul calităţii cărnii şi a produselor din carne (Ferma Rediu) 

• Laboratorul pentru controlul calităţii laptelui şi a produselor din lapte (Ferma Rediu)

Universitatea Vasile Alecsandri Bacău
Sub sloganul „Universitatea aproape de tine!”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și-a dezvoltat aria domeniilor și a programelor de studii, având, în prezent, o structură formată din cinci facultăți.

 

Universitatea Vasile Alecsandri Bacău


Calea Mărășești, Nr. 157

Bacău 600115

Telefon: 0745.395.191

Fax: 0234.580.170 Persoană contact: Rector Prof. dr. Carol Schnakovszky

Email: scarol@ub.ro

Vicepreşedinte ICDICTT

Conf. univ. dr. Dorel Ureche

e-mail: dureche@ub.ro

Sub sloganul „Universitatea aproape de tine!”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și-a dezvoltat aria domeniilor și a programelor de studii, având, în prezent, o structură formată din cinci facultăți

-Facultatea de Inginerie, 

-Facultatea de Litere, –

-Facultatea de Științe, 

-Facultatea de Științe Economice și 

-Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău își propune încurajarea creativității, aspirația către excelență în anumite domenii de cercetare, crearea unui mediu propice învățării de înaltă calitate, plecând de la pasiunea pentru cunoaștere și inovare a cadrelor didactice și studenților.

. În acest sens, trebuie încurajată activitatea Societății Antreprenoriale Studențești (SAS), concomitent cu înființarea unor Hub-uri pentru activități de inovare în parteneriate public-privat.

Începând cu 1 februarie 2013, centrele de cercetare din cadrul universității s-au reunit în Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanţă şi Transfer Tehnologic (ICDICTT) al Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.

La baza creării ICDICTT a stat ideea de a reuni, într-o singură structură cu o capacitate de cercetare superioară, cele mai importante resurse de cercetare şi de a le angaja în sensul abordării unor tematici interdisciplinare, relevante pentru contextul local şi regional în care se află Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău. 

 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

https://usv.ro/ 

Str. Universitatii 13, 720229 Suceava, Romania

Tel: +40 230 216 147

Fax: +40 230 520 080

Email: rectorat@usv.ro

USV este instituţia publică de învăţământ superior, inovatoare și complexă, care oferă programe de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat și post-doctorat și realizează cercetare știinţifică în domeniile Știinţe Economice, Știinţe Tehnice, Inginerie și IT, Știinţe Naturale, Știinţe Umaniste și Sănătate. 

Prima universitate din România din punctul de vedere al numărului de brevete și invenţii în ultimul deceniu, USV joacă un rol determinant în dezvoltarea și diseminarea cunoștinţelor știinţifice.

Oferta educațională:

 • Facultatea de Drept și Științe Administrative
 • Facultatea de Educație Fizică și Sport
 • Facultatea de Inginerie Alimentară
 • Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
 • Facultatea de Inginerie mecanică, mecatronică
 • Facultatea de Istorie și Geografie
 • Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării
 • Facultatea de Silvicultură
 • Facultatea de Științe ale Educației
 • Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică

Structuri de cercetare https://usv.ro/cercetare/centre/ :

 • Centrul de cercetări inter-literas
 • Centru aparținând Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management
 • Centru de cercetare în siguranța alimentară
 • Centrul de Formare şi Perfecţionare în Domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicare (FIESC)
 • Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Maşini, Aparate şi Acţionări electrice (FIESC)
 • Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Sisteme de Control al Proceselor (FIESC)
 • Centrul de Cercetare în Contabilitate şi Informatică de Gestiune (FIESC)
 • Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Calculatoare

 

Camera de Comerț și Industrie Iași

Iaşi, B-dul Carol I Nr. 27, Dealul Copou, cod 700507
Tel.: 0374.462462, Fax: 0374.462463
E-mail: cciasi@cciasi.ro, Web: www.cciasi.ro

Persoană de contact: Președinte Paul Butnariu

Parte din rețeaua Camerelor de Comerț din România, Camera de Comerț și Industrie Iași , este înfiintată din initiativa comerciantilor, a dobândit personalitate juridică la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului prin care a fost recunoscută si este continuatoarea de drept a Camerei de Comert si Industrie desfiintată prin Decretul nr. 74/1949, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 al RPR din 25 februarie 1949.

Camera de Comert si Industrie Iasi este o organizatie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra si sustine interesele membrilor săi si ale comunitătii de afaceri în raport cu autoritătile publice si cu organismele din tară si din străinătate.

Camera de Comert si Industrie Iasi este membru de drept al Camerei de Comert si Industrie a României si face parte din Sistemul Camerelor de Comert din România. Este membra organizații internaționale http://www.eurochambres.be/ și https://iccwbo.org/ 

Servicii:

1. reprezintă si apără interesele comunitătii de afaceri în raport cu autoritătile române si cu organizatii similare din străinătate;
2. încheie protocoale cu autoritătile administratiei publice judetene si locale, precum si cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiintată si a realizării actiunilor pe care le initiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;
3. sprijină autoritătile administratiei publice judetene si locale, precum si structurile regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei, inclusiv prin parteneriat public-privat;
4. sprijină membrii săi în relatia economică cu reprezentantele oficiale ale altor state, consulatele si organismele din străinătate, similare Camerei;
5. prezintă institutiilor abilitate, la cerere sau din proprie initiativă, prin consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative de interes;
6. participă la sedintele comisiilor, consiliilor si comitetelor de lucru sau de specialitate înfiintate pe lângă autoritătile /organismele publice judetene si locale, precum si pe lângă structurile regionale, si informează membrii;
7. colaborează cu institutiile statului, cu parteneri din domeniul public si/sau privat din tară si străinătate în vederea îndeplinirii atributiilor sale;
8. elaborează studii privind evolutia economică a regiunii / judetului, prin mijloace proprii, în colaborare, după caz, cu alti parteneri din domeniul public si/sau privat;
9. pune la dispozitia Guvernului si autoritătilor publice, din initiativă proprie sau la cererea acestora, informatii si opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;
10. elaborează anual un raport privind starea economiei judetene;
11. elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie;
12. realizează si administrează infrastructura de afaceri de interes judetean: parcuri industriale stiintifice si tehnologice, incubatoare de afaceri si tehnologice, centre de transfer si informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expozitionale, piete virtuale, burse de mărfuri si valori, case de licitatii;
13. sprijină si desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare, în interesul comunitătii de afaceri;
14. organizează târguri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic în tară si în străinătate si sprijină participarea comerciantilor la târguri si expozitii în străinătate;
15. desfăsoară activităti de informare si documentare în interesul membrilor săi si al economiei judetene;
16. organizează, singure sau în colaborare cu alte institutii, în conditiile legii, institutii de învătământ preuniversitar, ca: scoli comerciale, scoli industriale si de meserii;
17. organizează cursuri de formare profesională (initiere, calificare, specializare, perfectionare);
18. desfăsoară activităti de asistentă si consultantă pentru comercianti , inclusive consiliere juridică

 

Camera de Comerț Suceava 

Str. Universitatii, Nr. 15-17, 720229, Suceava

http://ccisv.ro/

Telefon: +4 0230 521 506; Fax: +4 0230 520 099

Camera de Comert si Industrie Suceava este o organizatie de interes public si de utilitate publica, neguvernamentala, autonoma, cu personalitate juridica, reinfiintata de catre comunitatea de afaceri din judetul Suceava, in baza Decretului Lege nr. 139/1990. Pentru indeplinirea misiunii sale si promovarea dezvoltarii economice si a cooperarii internationale, specialistii Camerei de Comert si Industrie Suceava ofera:

Consultanta de afaceri

Parteneriate internationale

Arbitraj Comercial

Informatii de afaceri

Formare si perfectionare profesionala

Promovare: targuri si expozitii, prezentari de firma, evenimente, publicatia online Bucovina Economica

Totodata, membrii Camerei pot participa activ la forumurile, conferintele, seminariile, workshop-urile si dezbaterile profesionale organizate prin departamentele sale.

 

Camera de Comerț Bacău

str. Libertatii nr. 1     +40-234-570010     ccibc@ccibc.ro     www.ccibc.ro

Bacau, 600052

Camera de Comert si Industrie Bacau este cea mai importanta organizatie a intreprinzatorilor bacauani, fiind recunoscuta drept vocea comunitatii de afaceri bacauane. Ca organizatie de utilitate publica, asigura interfata dintre firme si autoritatile publice, actionand permanent pentru dezvoltarea durabila a judetului Bacau.

Centrul de Informare Tehnologica Bacau pentru Regiunea 1 Nord Est – ”INDTECH NORD-EST”, membru al Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic – ReNITT, este acreditat din anul 2007 de catre ANCS – Autoritatea de Stat pentru Cercetare Stiintifica pentru sustinerea dezvoltarii economico – sociale, prin:

 • stimularea inovarii si transferului tehnologic catre mediul economic;
 • atragerea de investitii in vederea valorificarii rezultatelor din cercetare – dezvoltare, inovare ;
 • dezvoltarea potentialului de inovare al firmelor;
 • schimburi de informatii, expertiza si bune practici la nivel national;
 • facilitarea accesului la resursele financiare;
 • crearea de parteneriate pe criterii geografice si sectoriale.

Camera de Comert si Industrie, prin Centrul de Informare Tehnologica Bacau – ”INDTECH NORD-EST”, furnizeaza urmatoarele servicii:

 • asistenta, consultanta, prognoza, expertiza si audit tehnologic in urmatoarele domenii: industria prelucrarilor mecanice, industria lemnului,
 • protectia mediului.
 • asistenta si consultanta pentru realizarea de prototipuri, machete si modele functionale.
 • organizarea de: sesiuni de brokeraje si matchmaking-uri de solutii si tehnologii noi, seminarii / workshop-uri privind: transferul tehnologic al realizarilor din Cercetare – Dezvoltare, Inovare; asimilarea de inventii, solutii, tehnologii si bune practici.
 • acces la biblioteca Centrului de Informare Tehnologica.

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani

https://www.cciabt.ro/ 

Adresa: str. Dragoş Vodă Nr. 13

Tel: 0331/711039, 0331/711038
Fax: 0231 517532

e-mail: secretariat@cciabt.ro

persoană de contact: Valeriu Iftime – președinte

Organizație asociativă, democratică prin structură, apolitică, neguvemamentală, autonomă și de utilitate publică, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Botoșani este constituită prin Adunarea Generală a membrilor din 24.07.1990, și recunoscută prin DL 139/1990. Legea 335/2007 – Legea Camerelor de Comerț – conferă cadrul legislativ după care sunt organizateși funcționează camerele de comerț din România, precum și atribuțiile acestora.

Servicii oferite:

 • arbitraj commercial
 • soluții financiare
 • certificate Risk Partener
 • formare profesională
 • organizare evenimente

 

 

Camera de Comerț Neamț

Bdul Decebal nr. 33 Piatra Neamț

ccint@ccint.ro

www.ccint.ro 

Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ este o organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi străinătate.

Servicii oferite:

 • informare, consigliere și mediere pentru membrii camerei
 • surse de finanțare
 • organizare evenimente 
 • parteneriat și brokeraj internațional

 

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Iași AJOFM Iași

www.anofm.ro 

Cucu, nr1 Telefon: 0232/254577

Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, în calitate de serviciu public de ocupare, organizează și coordonează la nivel județean activitatea de ocupare și de formare a forței de muncă precum și de protecție socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. AJOFM Iași este subordonată Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,  instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Eforturile instituției sunt îndreptate preponderent spre prevenirea și reducerea șomajului, implementarea măsurilor active de stimulare a ocupării și de formare profesională continuă, sprijinirea angajatorilor în găsirea și menținerea forței de muncă dar și de creștere a calității serviciilor prestate cetățenilor. 

 

Asociația Clusterul Regional Inovativ de Imagistică Moleculară și Structurală Nord-Est (IMAGO-MOL)

Iași, Str. Universității nr. 16, corp A1, Parter, 700115 Iași

https://www.imago-mol.ro/ 

Este o entitate non-guvernamentală, non-profit, care are drept obiectiv sprijinirea creșterii competitiivtății științifice a membrilor săi, precum și a competitivității Regiunii Nord Est, în domeniul imagisticii medicale, prin dezvoltarea unui cadru de cooperare bazat pe diversificarea și optimizarea serviciilor din acest domeniu. Prin membrii săi, clusterul are reprezentativitate la nivel regional pe sectorul Sănătate (4 universități, 6 spitale, 3 institute de cercetare, 21 IMM-uri cu activitate preponderent în zona medicală și de IT.

Servicii oferite:

 • Promovarea produselor și serviciilor prin intermediul mijloacelor propria ale clusterului: pagina web, pagina social media, newsletter;
 • Identificarea de parteneri de cercetare, atât academici cât și din mediul de business, împreună cu care se pot dezvolta noi idei de produse / servicii;
 • Implicarea în proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare, includerea în consorții europene / internaționale pentru dezvoltarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
 • Conectarea la ecosistemul regional de inovare în domeniul medical;
 • Participarea la evenimente de tip matchmaking, programe, cursuri și instruiri pe diferite tematici.

 

Asociația REGINNOVA NE

https://reginnova.org/ 

Iasi, Calea Chisinaului, nr.57, contact@reginnova.org

Este o entitate non-guvernamentală, non-profit, reprezentativă pentru sectorul industriei textile și fashion din regiune, membra a Supporting Group RegioTEX, reprezentată în Comitetul de Inovare regional, partener în ecosistemul http://TCBL.eu  , 

Servicii oferite:

 • Fashion Demo lab, cu implicarea Universității tehnice Iași
 • Living Lab pentru co-crearea unei comunități locale sustenabile și pe principii corecte

 

Atelierul de Idei Train-IC SRL

Iasi, Strada Verde, Nr.3 

office@atelierul-ideilor.ro, cristina@atelierul-ideilor.ro Tel: 0724 275 435 https://atelierul-ideilor.ro/ 

 Persoană de contact: Cristina Baghiu, fondator

Atelierul de Idei-TrainIC este o companie care oferă servicii de consultanță în domeniul inovării: 

• Realizarea de workshop-uri și facilitarea acestora 

• Consultanță în procesele de inovare din cadrul companiilor prin metodologia Forth Innovation 

• Consultanță în domeniul inovării în afaceri, pe domeniile bancar, energetic și al sănătății

 • Certificarea de competențe digitale în aria Agilității în Resurse Umane și Managementul echipelor Agile

 

WEBMAGNAT SRL și Agenția Webmagnat

WebMagnat a fost înființată în 2007, a început ca o companie de dezvoltare web și dezvoltare software personalizat și a devenit după 12+ ani un partener respectat pentru clienții săi (Orange, Agricola SA, Agerpres, Coseli, Gedeon Richter și alți +400 de clienți) în digitalizarea companiilor prin automatizarea proceselor de afaceri si prin crearea de aplicații software (bazate pe inteligență artificială si  procese solide de Cybersecurity).

La WebMagnat lucram într-o manieră agilă, concentrată pe o abordare de afaceri centrată pe client. Scopul nostru e sa il ajutam companiile sa se digitalizeze folosind un proces complet ce incepe de la Digital Maturity Assesment si continua prin definirea de planuri personalizate de digitalizare ce includ atat compania, cat si angajatii. Lucram impreuna cu clientii pas cu pas in implementarea planurilor de digitalizare.

WebMagnat are o strategie clara de inovatie conturata de echipa de management in urma unui proces de analiza derulat prin Enterprise Europe Network si sustinuta continuu de schimburi de experienta si consultari cu experti intenationali (a se vedea Digitalise SME).

Datorita acestei strategii, WebMagnat a dezvoltat produse proprii inovative (unele bazate pe AI, Machine Learning, Blockchain) cum ar fi cele destinate domeniului e-health sau institutiilor publice sau a ajutat companiile si institutiile publice sa inoveze prin digitalizare. 

Servicii oferite:

 

CODECAMP SRL

Date de contact Iasi, Bd. Profesor Dimitrie Mangeron, 53 

+40 (741) 103 133 contact@strongbytes.ai  https://strongbytes.ai/  Persoana de contact: Florin Cardasim, fondator

Strongbytes.ai este o companie de servicii de dezvoltare de produse digitale și software development, cu focus pe date și inteligența artificială / machine learning, în industrii variate (medicală, financiară, securitate, automotive și altele). De asemenea, sunt fondatorii conferințelor de tehnologie Codecamp.ro și NDRconf.ai, care reunesc anual peste 15.000 experți din tehnologie, dar și din alte domenii, atât din țară cât și din străinătate. Sunt activi în ecosistemul de startup / antreprenorial la nivel european și a fondat acceleratorul TBNR.ac cu fond privat de investiții. 

Sunte implicați și in consultanță la nivelul Comisiei Europene, cel mai recent proiect la care contribuie fiind Intelligent Cities Challenge, prin care a elaborat strategia digitală a orașului Iași. Sunt membri fondatori ai Digital Innovation Hub-ului din regiunea Moldovei. 

Codecamp Romania (https://codecamp.ro/) este cea mai importantă comunitate din industria digitală din N-E României și creeaza un context solid de colaborare între actorii din tehnologie și alte industrii. A fost înființată la Iași în 2008 și s-a extins la nivel național. Cu peste 100 de conferințe în cei 13 ani de activitate, avand sute de companii, startup-uri, universități, organizații publice implicate și aproximativ 20,000 de participanți anual, Codecamp a creat o fundație solidă pentru educația digitală din regiune și dezvoltarea de inițiative de inovare și business.

Linkuri reprezentative:

https://codecamp.ro/ 

https://www.youtube.com/channel/UCfaoHrqCGPWmx_o9Qn10wew 

https://codecamp.ro/all-partners   


NDR (https://www.ndrconf.ai/) este una dintre cele mai mari conferințe de Inteligenta Artificiala din Romania si reprezinta una dintre piesele importante ale inițiativei strategice ale Codecamp de a pozitiona România pe harta celor mai importanți actori din industria de tehnologie cu competente in AI. NDR a reunit în ultimii ani specialiști din cadrul marilor companii de tehnologie (precum Microsoft, Facebook și alții), alături de cateva mii de participanți, viitorul varf de lance al capabilitatii de AI din România. De asemenea, prin nivelul sau de calitate, NDR a fost menționat de către Comisia Europeană ca exemplu de buna practica la nivel european.

Linkuri reprezentative:

https://www.ndrconf.ai/ 

https://www.youtube.com/channel/UCRGJKILyFunTUg06_AThXhw 

https://www.intelligentcitieschallenge.eu/sites/default/files/2019-09/EA-04-19-483-EN-N.pdf 

https://www.intelligentcitieschallenge.eu/iasi-host-artificial-intelligence-conference

 

STRNGBYTES CONSULTING SRL

https://strongbytes.ai/

Strongbytes Consulting este o companie software development cu focus strategic pe formare de capabilitati de digitalizare și AI. Deservește clienți din România, Europa și Statele Unite ale Americii și lucrează pentru industrii precum cea financiara, sanantate, utomotive, administratii etc. De asemenea, Strongbytes este implicată în inițiative de tehnologie și digitalizare la nivel global

programul Microsoft Regional Directors https://rd.microsoft.com/en-us/florin-cardasim 

Programul Microsoft Most Valuable Professional pentru Inteligenta Artificiala https://mvp.microsoft.com/en-us/PublicProfile/5003183?fullName=Vlad%20Iliescu 

Programul Microsoft Most Valuable Professional pentru Clud si Web https://mvp.microsoft.com/en-us/PublicProfile/4038203?fullName=Gabriel%20Enea 

Programul Google Developer Experts https://developers.google.com/community/experts/directory/profile/profile-vlad_zelinschi 

Servicii oferite:

 

GRAPEFRUIT SRL

https://www.grapefruit.ro/ 

Str. Vasile Pogor nr. 6

Mansardă

700 110, Iași

Persoană de contact: Georgiana Dragomir – Managing Director

Grapefruit este o agenție de user experience, consultanta digitala si software development. Livrăm servicii digitale pentru clienții care urmăresc să rezolve probleme de business și marketing digital. Credem în relații de lungă durata construite pe încredere, rezultate și respect reciproc. Are peste 20 de ani de experienta in digital si suntem prima companie care s-a specializat pe user experience in Romania. Am livrat proiecte digitale pentru urmatoarele industrii: Sanatate, Manufactura, FMCG, Banking, Auto, Asigurari, Energie, Telecomunicatii, Farmaceutice, Imobiliare, Financiar. 

Servicii oferite:

 

Iceberg Consulting

Iceberg este o companie care dezvoltă servicii în domenii precum: Consultanța, Finanțări, Startup, Tehnologie, Digitalizare și Transfer Tehnologic.  Iceberg este centrul Clusterului pentru Inovație și Tehnologie – ALT BRASOV – unul dintre cele 3 Hub-uri digitale de inovare din România – și oferă suport pentru transformarea digitală a IMM-urilor și a companiilor medii în domenii precum Industria 4.0, orașe inteligente, mobilitate și e- sănătate prin Centrul de transfer tehnologic- I4T.

Servicii oferite:

 

GAMAGIM SRL

https://www.alertacui.ro/monitorizare-firme/ 

Este o firmă IT care oferă aplicații online pentru managementul riscului de portofoliu  prin monitorizarea în timp real a indicatorilor de risc ale companiilor luate în analiză.

SIGMA APP DEV SRL

 

SIGMA APP DEV SRL

 

https://www.sigma-appdev.ro/ro

Soluții IT

 

RELIANS CORP SRL

 

http://www.relians.ro/

Companie de consultanță, cu 16 ani experiență în managementul proiectelor, programe de asistență tehnică. Finanțare, implementate în domenii extrem de diverse.

CONTEXPERT PANAIT
Firma ieșeană de consultanță contabilă, expertiză și audit

 

CONTEXPERT PANAIT

Firma ieșeană de consultanță contabilă, expertiză și audit

LACONSEIL Romania & LACONSEIL Belgia
25 ani de experiență în consultanță proiecte, 150 proiecte dezvoltate pentru IMM-uri, infrastructură, cercetare etc. Evaluare 480 proiecte HORIZON 2020 pentru Comisia Europeană.

LACONSEIL Romania & LACONSEIL Belgia

https://www.la-conseil.eu/  

Experiență națională în scheme de antreprenoriat, birou la Bruxelles.